RODO

 

Administrator danych

Administratorem danych naszych klientów jest Firma Doradcza "Konkret" Renata Mączka, ul. Akacjowa 8M, 32-020 Wieliczka.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Os. Józefa Strusia 1A, 31-807 Kraków
b) przez pocztę elektroniczną biuro@konkretpodatki.pl
c) telefonicznie dzwoniąc na rejestrację: (12) 641-83-80

 

Cele i podstawy przetwarzania

W celu prowadzenia działalności związanej z obsługą księgową oraz kadrowo-płacową będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, w szczególności na podstawie:

·         Ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

·         Kodeksu pracy

·         a także zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO

o    (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

o    lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;oraz w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług internetowych będą podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza obszaru UE

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie :

a)    korespondencji elektronicznej przez okres 5 lat, w celu dochodzenia roszczeń przez administratora, po tym okresie zostaną usunięte.

b)    Dane klientów, przez okres wynikający z umowy cywilno-prawnej.

c)     Dane rekrutacyjne, przez okres 12 miesięcy od momentu otrzymania CV.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

REKRUTACJA

 

Informacje ogólne

  • CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……………..” należy składać  

-          elektronicznie na adres biuro@konkretpodatki.pl

-          Treść zgody do umieszczenia na CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez jednostkę Firma Doradcza "Konkret" Renata Mączka, ul. Akacjowa 8M, 32-020 Wieliczka.; w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników KONKRET zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

  • prosimy o składanie dokumentów bez zdjęć,
  • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
  • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 12 miesięcy od momentu otrzymania CV.

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

 

»